Navigace

Obsah

Přijímání ukrajinských dětí k předškolnímu vzdělávání

 

V tomto školním roce 2022/2023 má mateřská škola již plnou kapacitu. Další děti tedy nepřijímáme.

 

Žádost o přijetí ukrajinského dítěte do MŠ ke stažení zde:

Заява про зарахування української дитини до дитячого садка

zadost_o_prijeti.pdf (152.74 kB)

 

Jak postupovat při začlenění do vzdělávání v České republice, návod v ukrajinštině zde:

Як продовжити інтеграцію в освіту в Чехії

začlenění_do_vzdělávání_ukrajinsky.pdf (234.55 kB)

 

Zápis ukrajinských dětí pro školní rok 2022/2023

 

Zápis proběhne 20. 6. 2022 v době 8:00-13:00 hod. v budově Dolní mateřské školy.

 

Doklad o očkování (u dětí, pro které není předškolní vzdělávání povinné) – aby bylo dítě přijato do MŠ, musí být očkováno. Není výjimka pro děti z Ukrajiny, že očkované být nemusí. Očkování potvrzuje lékař a vydává potvrzení, že je dítě očkované. Paní ředitelky se řídí tímto potvrzením lékaře, nikoli očkovacím průkazem dítěte. 

 

Pravidla pro zařazování dětí do mateřských škol

 Mají ukrajinské děti možnost chodit u nás do mateřské školy? 

Ano, mají. Pro přijímání k předškolnímu vzdělávání pro děti cizince platí stejná legislativní ustanovení jako u dětí s trvalým pobytem v ČR. 

Vztahuje se na ně povinné předškolní vzdělávání? 

Není potřeba řešit nástup do mateřské školy ihned, obecnou právní povinnost plnit předškolní vzdělávání je nutné zajistit samozřejmě až poté, co je situace dítěte, resp. jeho zákonných zástupců, dostatečně vyřešena po stránce trvalejšího místa pobytu, materiálního zabezpečení, finančního zabezpečení atd. To samozřejmě může trvat i mnoho měsíců, tedy předpokládáme, že není vůbec nezbytné po dobu prvních tří měsíců pobytu v ČR řešit povinné předškolní vzdělávání. Pokud se zákonný zástupce rozhodne dítě do mateřské školy zapsat, je to jeho právo, a může tak učinit kdykoliv. Zabezpečení povinného předškolního vzdělávání je zejména úkolem obce, na jejímž území má dítě místo pobytu, potažmo spádové mateřské školy podle místa pobytu dítěte. Nicméně platí, že mateřská škola nemusí mít pro přijetí dítěte nyní (tedy v průběhu školního roku) podmínky, např. kapacitní, a může tedy dítě nepřijmout. 

Do kolika dnů po příchodu do ČR se musí předškolák do školy přihlásit?

 V tomto momentě se nemusí ihned do mateřské školy povinně hlásit. K plnění povinného předškolního vzdělávání viz odpověď výše. Pro školní rok 2022/2023 se přihlásí v termínu zápisu v období 2. - 16. května 2022. 

 Mají děti určenou mateřskou školu, která má povinnost je přijmout? 

Podle pravidel dle § 34 odst. 7 školského zákona nemá žádná mateřská škola povinnost v průběhu školního roku dítě přijmout. Je však vhodné, tam kde mají zájem o předškolní vzdělávání, zejména u předškoláků, hledat cesty, jak jej umožnit. Při zápisu pro následující školní rok je spádová škola podle místa (faktického) pobytu cizince povinna jej přijmout za podmínek stanovených v § 34 odst. 3 školského zákona. 

Může škola ukrajinské děti přijmout nad rámec kapacity mateřské školy zapsané v rejstříku? Je možné někde požádat o výjimku? 

Děti nad rámec kapacity zapsané ve školském rejstříku není možné k předškolnímu vzdělávání přijímat. O navýšení kapacity rozhoduje krajský úřad, součástí musí být souhlasné stanovisko KHS. MŠMT připravuje kroky ke zvýšení operativnosti tohoto procesu a jedná v této věci i s dotčenými orgány. 

Jaké dokumenty jsou potřeba k přijetí do MŠ? 

• Zákonný zástupce požádá o přijetí – a to buď písemně, nebo v souladu se správním řádem ústním podáním do protokolu;

• předloží doklad o totožnosti dítěte a totožnosti zákonného zástupce; jako doklad totožnosti je možné předložit také vízum nebo podobný dokument;

• (kromě dětí v povinném předškolním vzdělávání) předloží také potvrzení o očkování od lékaře (jsme si vědomi, že zřejmě bude problematické tento doklad vyžadovat;

• ukrajinský překlad nejdůležitějších dokumentů k dispozici na webu NPI a na webu Inkluzivní škola.

Co když dítě v ČR nemá svého rodiče, zákonného zástupce? 

Kdo za něj může ve správním řízení jednat? Podle § 183 odst. 7 školského zákona je zákonným zástupcem nejen rodič, ale i osoba, která má dítě svěřené do péče, obecný opatrovník, ústavní zařízení, do jehož péče je dítě svěřeno. Taková osoba pak dítě zastupuje i v přijímacím řízení. Pokud je dítě v České republice bez svých zákonných zástupců, zpravidla mu bude určen opatrovník soudem a tento již bude dítě zastupovat. Pokud by však přesto nastalo, že dítě nemá takového zákonného zástupce, kontaktujte OSPOD; v rámci správního řízení má případně také ředitel zákonnou možnost dítěti, které nemá zákonného zástupce, ustanovit pro účely správního řízení opatrovníka. Viz § 32 správního řádu.

 Je možné děti osvobodit od úplaty za předškolní vzdělávání nebo za školní stravování? 

Dle školského zákona rozhoduje o snížení nebo prominutí úplaty ředitel školy bez dalšího omezení. Může při tom vzít v úvahu všechny jemu známé skutečnosti týkající se situace konkrétního dítěte a jeho zákonných zástupců a také obecné humanitární důvody. Totéž se týká i úplaty za školní stravování.