Navigace

Obsah

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

Ředitelka MŠ Rokytnice nad Jizerou, Dolní Rokytnice 210,příspěvková organizace v souladu s §30 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání vydává tento školní řád, kterým se upřesňují vzájemné vztahy mezi dětmi, jejich zákonnými zástupci a zaměstnanci školy podle konkrétních podmínek uplatněných v MŠ Rokytnice nad Jizerou , Dolní Rokytnice 210, příspěvková organizace

 

1. Základní cíle MŠ při zabezpečování předškolního vzdělávání

 

 

 podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku

 

 podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji

 

 podílí se na osvojování základních pravidel chování dítěte

 

 podporuje získávání základních životních hodnot a mezilidských vztahů dítěte

 

 vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání

 

 napomáhá vyrovnávat nerovnosti vývoje dětí před jejich vstupem do základního vzdělávání

 

 poskytuje speciální pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami

 

 vytváří podmínky pro rozvoj nadaných dětí

 

 

2. Práva a povinnosti účastníku předškolní výchovy a vzdělávání

 

2.1. Dítě má právo:

 

 na kvalitní předškolní vzdělávání a výchovu, směřující k rozvoji všech jeho schopností a dovedností a zaručující optimální rozvoj jeho osobnosti

 

 na zajištění činností a služeb poskytovaných školskými poradenskými zařízeními v rozsahu stanoveném ve školském zákoně

 

 na fyzicky i psychicky bezpečné prostředí při pobytu v mateřské škole

 

 na volný čas a hru a na stýkání se s jinými dětmi a lidmi

 

 užívat vlastní kulturu, jazyk i náboženství

 

 na zvláštní péči a výchovu v případě postižení

 

 na ochranu před jakoukoli formou diskriminace, násilí, zneužívání, zanedbávání výchovy a před vlivem sociálně patologických jevů

 

2.2. Povinnosti dítěte

 

 při příchodu do MŠ je dítě povinno očistit si obuv a přejít z šatny, kde se smí zdržovat pouze po dobu převlékání

 

 všechny své věci  udržovat v pořádku, pěkně uložené ve své přihrádce, která je označena značkou

 

 při příchodu do třídy by dítě mělo pozdravit a zapojit se do kolektivu, respektovat své kamarády a neubližovat si navzájem

 

 dodržovat školní řád, předpisy a pokyny k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž bylo seznámeno

 

 plnit pokyny zaměstnanců školy vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem

 

2.3. Práva zákonných zástupců

 

 vyjadřovat se ke všem rozhodnutím mateřské školy týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání dětí

 

 na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života

 

 po dohodě s učitelkou být přítomni výchovným činnostem ve třídě

 

 konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s učitelkou nebo ředitelkou školy

 

 přispívat svými nápady a náměty k obohacení vzdělávacího programu školy

 

 projevit připomínky k provozu MŠ, učitelce nebo ředitelce školy

 

 

2.4. Povinnosti zákonných zástupců

 

 zajistit, aby dítě řádně docházelo do MŠ, při příchodu bylo vhodně a čistě upraveno

 

 při nástupu nového dítěte do MŠ předat ve stanoveném termínu vedoucí učitelce „Evidenční list dítěte“, ve kterém bude vyplněno: jméno a příjmení dítěte,  státní občanství a místo trvalého pobytu, jméno a příjmení zákonného zástupce a další osoby, pověřené vyzvedáváním dítěte, místo trvalého pobytu, adresa pro doručování písemností, telefonické spojení

 

 před nástupem dítěte do MŠ zajistit prostřednictvím dětského lékaře údaje o zdravotním stavu dítěte a potvrzení o pravidelném očkování

 

 nahlásit v mateřské škole každou změnu ve vše uvedených údajích (zejména místo trvalého pobytu a telefon)

 

 na vyzvání ředitelky školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte

 

 informovat mateřskou školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte

 

 dokládat důvody nepřítomnosti dítěte, při infekčním nebo jiném závažném onemocnění doložit potvrzení od lékaře o tom, zda je dítě schopné nástupu do kolektivu

 

 oznamovat mateřské škole údaje o dítěti v rozsahu uvedeném ve školském zákoně pro vedení školní matriky

 

zákonný zástupce dítěte, které plní povinné předškolní školní vzdělávání , omlouvá absenci dítěte SMS zprávou  a neprodleně  první den přítomnosti dítěte omluví zapsáním do omluvného listu dítěte

 

povinnost omlouvat absenci má zákonný zástupce dítěte , které plní povinné předškolní vzdělávání  i v případě na distanční výuce.

 

2.5. Práva a povinnosti pedagogů

 

 pedagog přispívá svou činností k naplnění výše uvedených práv dítěte

 

 má právo na zdvořilé chování ze strany rodičů a důstojné prostředí, ve kterém vykonává svou práci

 

 rozhoduje o metodách a postupech při plnění vzdělávacích cílů školy

 

 učitelka je povinna odpovídat zákonným zástupcům na jejich připomínky a dotazy přiměřeným a vhodným způsobem

 

2.6. Pravomoci ředitelky

 

 přijmout dítě k předškolnímu vzdělávání a ukončit docházku dítěte do MŠ po předchozím písemném upozornění jestliže :

 

Ø se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než 2 týdny

 

Ø zákonný zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz MŠ

 

Ø ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu lékař nebo školské poradenské zařízení

 

Ø dítě nezvládne adaptační program

 

 stanovit výši úplaty za předškolní vzdělávání

 

 snížit nebo prominout úplatu za poskytované vzdělávání a školské služby

 

 omezit či přerušit provoz MŠ

 

 

3. Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

 

 

 zápis dětí do MŠ na následující školní rok probíhá zpravidla v průběhu měsíce března – května  daného roku. O termínu je veřejnost informována prostřednictvím  Rokytnického  zpravodaje a místní kabelové televize.

 

 děti mohou být do MŠ přijímány i v průběhu školního roku, pokud to dovoluje kapacita školy

 

 dítě do MŠ přijímá na základě žádosti rodičů ředitelka MŠ

 

 rozhodnutí o přijetí či nepřijetí do MŠ se vydává do 30 dnů po zápisu

 

 pro všechny nové děti se stanovuje zkušební pobyt na dobu tří měsíců

 

 rodiče předávají ředitelce vyplněnou dokumentaci o dítěti ve stanoveném termínu

 

 mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, případně má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci

 

 k předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce povinné předškolní docházky a děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky

 

 při přijetí dítěte do MŠ stanoví ředitelka po dohodě se zákonnými zástupci dítěte dny docházky dítěte do MŠ a délku jeho pobytu v těchto dnech v MŠ a zároveň dohodne rozsah jeho stravování po dobu pobytu v MŠ

 

 pokud zákonní zástupci budou požadovat změnu těchto sjednaných podmínek, je nutno ji dohodnout s ředitelkou s platností od nového měsíce

 

 zdravotní stav dítěte a potvrzení o pravidelném očkování doplní do „Evidenčního listu“ dětský lékař

 

 rodiče nahlásí v MŠ každou změnu ve výše uvedených údajích (zejména místo trvalého pobytu a telefon)

 

 informace o dětech jsou důsledně využívány pouze pro vnitřní potřebu školy, oprávněné orgány státní správy a samosprávy a pro potřebu uplatnění zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

Povinné předškolní vzdělávání

 

 • Novela zákona č. 178/2016Sb. : povinné předškolní vzdělávání : od počátku školního roku , který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky ( účinnost od 1.1. 2017) povinné vzdělávání je bezúplatné
 • Povinné předškolní vzdělávání a způsoby jeho plnění se nevztahují na děti s hlubokým mentálním postižením, vztahují se na všechny děti s pohybem na území ČR delší 90 dnů
 • Termín zápisu k předškolnímu vzdělávání je  v období od 2.května – do 16. května ( termín a místo stanoví ředitelka školy)
 • Formy plnění povinného předškolního vzdělávání : denní docházka , individuální vzdělávání ( bez pravidelné docházky do MŠ

   

   

  5. Provoz mateřské školy a podmínky pro přebírání dětí od zákonných zástupců ke vzdělávání v MŠ a pro jejich předávání zákonným zástupcům po ukončení předškolního vzdělávání

   

   

   

   provoz MŠ je celoroční a celodenní od 6.30 do 16.30 hodin, nedojde-li k úpravě provozu. Tato úprava je možná ve dnech bez školního vyučování ZŠ Rokytnice nad Jizerou. V těchto dnech může být provoz MŠ rozhodnutím ředitelky školy omezen nebo přerušen, přihlásí-li se

   

  k účasti na činnosti MŠ v tuto dobu méně než 15 dětí. Rodiče jsou předem informováni o případné chystané změně provozu.

   

   

   zákonní zástupci předávají dítě pedagogickému pracovníkovi MŠ do 8.30 hodin. Poté se škola z bezpečnostních důvodů uzamyká. Pro případy dětí, jimiž je docházka omezena nejvýše na čtyři hodiny denně z důvodu pobírání rodičovského příspěvku je stanovena docházka od 8.30 do 12.30 hodin.

   

   dítě musí být učitelce předáno osobně! V případě, že zákonný zástupce doprovodí dítě pouze ke vchodu do MŠ nebo do šatny s tím, že dítě dojde do třídy již samo, nenese mateřská škola odpovědnost za bezpečí dítěte až do jeho příchodu do třídy.

   

   učitelky odpovídají za děti do doby, kdy dítě převezmou od rodičů nebo jimi pověřených zástupců až do doby, kdy je opět ve třídě rodičům nebo zástupcům předají. Rodiče po předání dítěte učitelkou nesou plnou odpovědnost za dítě v prostorách MŠ.

   

   Zákonní zástupci dítěte mohou pověřit jinou osobu pro jeho přebírání a předávání při vzdělávání v MŠ. Vystavené písemné pověření podepsané oběma zákonnými zástupci dítěte předají zákonní zástupci učitelce (na formuláři MŠ). Předat dítě pověřené osobě po ústní nebo telefonické žádosti není možné.

   

   rodiče jsou povinni dítě vyzvednout včas, tj. do 16.30 hodin

   

   v případě opakovaného vyzvedávání dítěte z MŠ po ukončení provozní doby, bude tato skutečnost oznámena oddělení péče o dítě a zřizovateli. O odchodech dětí po skončení provozu jsou vedeny záznamy. V případě, že nedojde k nápravě, bude tato skutečnost považována za porušení školního řádu a dle platných předpisů může dojít i k ukončení docházky dítěte do MŠ.

   

   Rodiče jsou povinni oznámit škole telefonicky nebo formou SMS předem známou nepřítomnost dítěte. Toto je nutné oznámit nejlépe den předem, nejpozději však do 8.00 hodin ráno.

   

   všechny děti v MŠ jsou pojištěny proti úrazům v době pobytu dítěte v MŠ a při akcích organizovaných MŠ.

   

   informace o připravovaných akcích MŠ jsou vždy včas oznamovány na nástěnkách a internetových stránkách školy, proto doporučujeme rodičům tyto nástěnky pečlivě sledovat.

   

   stížnosti, oznámení a podněty k práci MŠ je možno doručit poštou nebo osobně ředitelce školy, která je v zákonné lhůtě vyřídí.

   

   dítě v MŠ potřebuje:

   

  Ø sportovní oblečení na školní zahradu, v létě kšiltovku nebo klobouk

   

  Ø přezůvky

   

  Ø pyžamo

   

  Ø převlečení na cvičení

   

  Ø zástěrku, lehké hrací kalhoty, náhradní spodní prádlo

   

  Ø pláštěnku a holínky

   

  Děti musí mít své věci označené, popř. podepsané. Za cennosti a donesené hračky MŠ neručí!

   

   rodiče předávají dítě do MŠ zdravé. Vyskytne-li se u dítěte infekční onemocnění, zdravotní potíže, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, změna zdravotní způsobilosti a další závažné skutečnosti, oznámí rodiče tuto skutečnost neprodleně MŠ. Zamlčování zdravotního stavu dítěte bude považováno za narušování školního řádu školy.

  -

   

   při příznacích onemocnění dítěte v době jeho pobytu v MŠ (teplota, zvracení, bolesti břicha) budou rodiče telefonicky informováni a vyzváni k zajištění další zdravotní péče o dítě

   

   učitelky, pokud se jim při ranním příjmu nezdá dítě zdravé, mají právo jej nepřijmout

   

   

  6. Organizace provozu školy v měsíci červenci a srpnu a v době vedlejších prázdnin

   

   

   s odvoláním na § 3 vyhlášky MŠMT ČR č. 43/2006 Sb., o předškolním vzdělávání bude provoz MŠ přerušen od 1.7. do 31.8. z důvodu nutné údržby a čerpání dovolené zaměstnanců

   

   provoz školy bude dále přerušen po dohodě se zřizovatelem v době vánočních prázdnin v měsíci prosinci na dobu cca 1 týdne

   

   provoz v době vedlejších prázdnin se uskuteční pouze pro předem přihlášené děti zaměstnaných rodičů při minimálním počtu 15 přihlášených dětí

   

  7. Informování zákonných zástupců dětí o průběhu jejich vzdělávání

   

   zákonní zástupci dítěte se mohou informovat o cílech, formách a obsahu vzdělávání uplatněných v MŠ ve školním vzdělávacím programu, který je přístupný s dalšími dokumenty na vyžádání u vedoucí učitelky MŠ

   

   zákonní zástupci dítěte se mohou během roku informovat u pedagogických pracovníků o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte

   

   na rodičovských schůzkách jsou zákonní zástupci dětí informováni o všech rozhodnutích MŠ týkajících se vzdělávání dětí

   

   veškeré informace o připravovaných akcích v MŠ budou vždy včas oznamovány zákonným zástupcům formou písemného upozornění na nástěnkách, sdělením pedagog. pracovníků osobně nebo prostřednictvím  našich internetových stránek : www.msdolnirokytnice.cz

   

  8. Sociálně patologické jevy

   

  Analýza současného stavu v MŠ : : škola konkrétní případ sociálně patologických jevů jako je týrání, šikana, vandalismus … u dětí neřešila

  K posouzení problematiky  primární prevence sociálně patologických jevů slouží :

 • Pozorování
 • Rozhovory s dětmi a jejich zákonným zástupcem
 • Spolupráce s odborníky / dětský lékař, pracovník PPP, sociální kurátor…/

   

  Organizace

 • Vyhodnocujeme vztahy ve třídě a všechny signály, které by mohly vést k sociálně patologickým jevům
 • Motivujeme k vytvoření vnitřních pravidel třídy a dbáme na jejich dodržování / vytváříme bezpečnou atmosféru a pozitivní klima ve třídě/
 • Získáváme a udržujeme si přehled o osobnostních zvláštnostech dětí třídy a o jejich rodinném zázemí
 • Zprostředkováváme komunikaci  mezi členy pedagogického sboru a spolupráci se zákonnými zástupci dětí

   

  Spolupráce s odborníky

 • Oblast školství : PPP, protidrogový koordinátor, vzdělávání pedagogů
 • Oblast zdravotnictví : dětský lékař
 • Oblast sociálních věcí : sociální odbor, kurátor
 • Policie ČR : oddělení nezletilých

   

  Závěr

 • Minimální  preventivní program školy  je součástí výchovy a vzdělání dětí po celou dobu docházky do MŠ. Účastní se ho pedagogové , rodiče, odborníci. Program bere zřetel na věk dítěte a osobní charakteristiku dítěte. Preferuje přístupy zaměřené do oblasti zdravého životního stylu a aktivního sociálního učení.

   

   

  4. Podmínky individuálního vzdělávání

   

 • Oznámení o jiné formě plnění povinného předškolního vzdělávání zákonní zástupci doručí mateřské škole do 31. května, tedy 3 měsíce před zahájením školního roku
 • Podmínky individuálního vzdělávání : ředitelka mateřské školy doporučí oblasti, v nichž se má dítě vzdělávat / vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro mateřské školy/
 • Termín  včetně náhradních termínů ověření stanovuje ředitelka mateřské školy jednou za 4 měsíce po dohodě se zákonným zástupcem dítěte
 • Zákonný zástupce má povinnost zajistit účast dítěte
 • Ukončení individuálního vzdělávání : rozhoduje o něm ředitelka MŠ, kam bylo dítě přijato – důvodem může být, že zákonný zástupce nezajistí účast dítěte u ověření ,a  to ani v náhradním termínu,

 

7.00 – 9.45

spontánní nebo řízené individuální, skupinové či společné hraní, tvořivé a estetické činnosti dětí, tělovýchovná chvilka, IP s předškolními dětmi, komunitní kruh –přivítání dne, diskuze, realizace plánovaných činností řízených pedagogem, ranní svačina

9.45 – 11.45

příprava a pobyt venku – hry, sportovní aktivity, vycházky, v případě nepříznivého počasí i řízené činnosti zaměřené na vzdělávání dětí, příprava na oběd, hygiena

12.00 – 12.30

podávání oběda, hygiena

12.45 – 13.30

odchody některých dětí domů

 

literární nebo hudební relaxační chvilka (je upřednostňována živá četba,


 •  

Práva a povinnosti  dětí a jejich zákonných zástupců

(příloha školního řádu)

Práva dítěte

 • individuálně uspokojovat své potřeby;

• užívat spontánně celé prostředí třídy;

 • účastnit se aktivit nabízených učitelem/učitelkou nebo ostatními dětmi;

 • podílet se na plánování programu a rozhodování ve společných záležitostech;

 • vyjádřit svůj názor, nesouhlas;

• podílet se na tvorbě pravidel soužití;

 • na poskytnutí podpůrných opatření;

 • na laskavé, vlídné, vstřícné a trpělivé jednání ze strany pedagoga;

 • na opakovanou edukaci ze strany školy v rovině prevence šíření infekčních chorob a dodržování pravidel osobní hygieny;

• na vytváření prostředí pro dodržování zásad hygieny ze strany mateřské školy;

• na prostředí, ve kterém se předchází šíření infekčních chorob a v rámci možností mateřské školy a v souladu s platnými právními předpisy se dodržují hygienická opatření a požadavky na zákonné zástupce dětí;

• na ochranu zdraví a bezpečí;

• na citlivé a empatické chování všech dospělých v mateřské škole i mimo ni;

• na ochranu školou a státem v případě podezření ze zanedbávání či týrání; V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 je mateřská škola vždy povinna postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZ.

Povinnosti dítěte

• respektovat individuální potřeby ostatních dětí v kolektivu;

 • respektovat pokyny pedagogických pracovníků;

 • účastnit se odpočinkových či klidových aktivit vycházejících z denního režimu;

• respektovat základní pravidla vzájemného soužití v kolektivu, pravidla ve třídě a mateřské škole;

 • dodržovat zásady osobní hygieny;

• respektovat práva vrstevníků na bezpečí a ochranu zdraví, fyzicky ani psychicky nezasahovat do důstojnosti a osobní integrity;

• účastnit se v situacích vyplývající z platných právních předpisů a nařízení tzv. distanční formy výuky

Mateřská škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v dů sledku krizových nebo mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS nebo plošným opatřením MZ) nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost více než poloviny dětí jedné třídy ve škole. Mateřské školy mají povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné, za předpokladu, že chybí většina dětí třídy, která je organizována výlučně pro tyto děti, nebo chybí většina těchto dětí z celé mateřské školy nebo z celého odloučeného pracoviště. Povinnost se týká dětí plnících povinné předškolní vzdělávání. Distanční formou vzdělávání se rozumí samostatné studium uskutečňované převážně nebo zcela prostřednictvím informačních technologií, popřípadě spojené s individuálními konzultacemi. V případě, že se opatření či karanténa týká pouze omezeného počtu dětí, který nepřekročí více než 50 % účastníků konkrétní třídy či oddělení, pokračuje výuka těch, které zůstávají v mateřské škole, běžným způsobem. Škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem a postupuje obdobně jako v běžné situaci, kdy děti nejsou přítomné ve škole, např. z důvodu nemoci.

Práva zákonného zástupce

• být seznámen s dokumentací mateřské školy;

• vyjadřovat svůj názor k těmto materiálům;

 • zapojovat se do aktivit MŠ;

• pozorovat či účastnit se činností po dohodě s pedagogy, přičemž účast zákonného zástupce nesmí narušovat organizaci programu třídy a narušovat bezpečí a zdraví dětí;

• na vytváření podmínek ze strany mateřské školy, na dodržování zásad osobní hygieny;

 • spolupracovat s učitelem/učitelkou, konzultovat potřebné poznatky o dítěti;

• navrhovat další činnosti, akce a možnosti aktivit MŠ;

• domluvit si s učitelem/učitelkou a ředitelkou školy individuální konzultační hodiny za podmínek stanovených mateřskou školou;

• své stížnosti řešit s učitelem/učitelkou, a pokud nedojde k vyřešení problému, obrátit se na ředitelku školy;

• být informován o dění ve škole;

• právo na diskrétnost a ochranu informací týkajících se osobního a rodinného života;

• přivádět své dítě do mateřské školy kdykoli v předem určené době a v jinou dobu na základě dohody s učiteli. Příchod mimo stanovenou dobu nesmí narušovat vzdělávací proces ostatních dětí. Pokyny k pohybu zákonného zástupce v budově školy jsou pravidelně specifikovány a aktualizovány

 

 

Povinnosti zákonného zástupce

• informovat MŠ o důvodech nepřítomnosti dítěte;

• respektovat systém evidence a dokládání absence dětí plnících povinné předškolní vzdělávání;

 • zajistit vhodné oblečení dětí pro pobyt ve třídě i venku, zajistit bezpečnou a vhodnou obuv

; • dodržovat při vzájemném styku se zaměstnanci MŠ, s jinými dětmi docházejícími do MŠ a ostatními zákonnými zástupci dětí pravidla slušného chování a vzájemné ohleduplnosti;

• respektovat denní režim mateřské školy a vývojová a individuální specifika nejen svého dítěte, ale také ostatních dětí navštěvujících MŠ;

• dodržovat školní řád a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti;

• nedávat dětem do MŠ cenné předměty, u nichž je riziko ztráty;

• oznamovat MŠ změnu bydliště, telefonického spojení, změnu zdravotní pojišťovny a jiných údajů potřebných pro MŠ;

• přivádět do MŠ své dítě čisté a upravené.

Kroky mateřské školy v případě projevů infekčního onemocnění

Postup mateřské školy odpovídá požadavkům materiálu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021.

Pokud jsou příznaky infekčního onemocnění patrné již při příchodu dítěte do mateřské školy, je v kompetenci učitelky mateřské školy dítě při ranním příchodu nepřijmout, a to za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce.

 V případě, že jsou příznaky infekčního onemocnění patrné již při příchodu dítěte do mateřské školy, a není přítomen zákonný zástupce dítěte (dítě přivádí například starší sourozenec), je v kompetenci učitelky mateřské školy dítě při ranním příchodu nepřijmout, dítě musí být izolováno. Ihned jsou kontaktováni zákonní zástupci dítěte, kteří jsou povinni dítě neprodleně vyzvednout.

 Pakliže se příznaky vyskytnou v průběhu pobytu dítěte v mateřské škole, je dítěti okamžitě nasazena ochrana úst a nosu a dítě musí být izolováno. Bezodkladně jsou kontaktováni zákonní zástupci dítěte, kteří jsou povinni dítě neprodleně vyzvednout. Pokud u dítěte přetrvávají příznaky jako rýma a kašel, které jsou projevem alergického nebo chronického onemocnění, potvrzuje tuto skutečnost praktický lékař pro děti a dorost. Zákonný zástupce toto potvrzení předkládá mateřské škole.

 

Povinnosti zákonných zástupců

ohlásit výskyt infekčního onemocnění; • informovat školu a školské zařízení o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání (požadavek vyplývá z § 22 odst. 3 zákona č. 561/2003 Sb.

• oznamovat mateřské škole údaje podle § 28 odst. 2 a 3 a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a žáka, a změny v těchto údajích;

 • přivádět do mateřské školy dítě zdravé, bez známek infekčního onemocnění, jako je rýma, průjem, kašel. Dítěti, zákonnému zástupci či zaměstnanci školy s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí. Pokud u dítěte, zákonného zástupce či zaměstnance školy přetrvávají příznaky jako rýma a kašel, které jsou projevem alergického nebo chronického onemocnění, potvrzuje tuto skutečnost praktický lékař pro děti a dorost, u zaměstnanců školy lékař v oboru všeobecné praktické lékařství nebo poskytovatel pracovnělékařských služeb. Škola lékaře ani orgán státního zdravotního dozoru nekontaktuje.

 Školy mají povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19. Tuto povinnost naplňují podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že jsou povinny zajistit izolaci dítěte, které vykazuje známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby (§ 7 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví). Zákonný zástupce má povinnost si dítě neprodleně vyzvednout. *

Medikace a zdravotnické  úkony

-pedagogický pracovník může podat medikaci pouze v případech bezodkladné první pomoci, jedná se o případy se záchvatovými onemocněními

-   dojde k písemné smlouvě( dohodě) o spolupráci mezi rodiči ( zákonnými zástupci) dítěte a školou

- zákonný zástupce požádá školu o spolupráci písemně  
( viz . pokyn ředitelky čj. 41)