Navigace

Obsah

Mateřská škola Dolní Rokytnice 210, příspěvková organizace, Rokytnice nad Jizerou

 

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

 

Část I.     Všeobecná ustanovení

 

1./  Vnitřní řád školní jídelny /dále ŠJ/ je vnitřní směrnici školy

2./  Vnitřní řád ŠJ vychází z právních předpisů:

- zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

  vzdělávání

- zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví

- vyhlášky MŠMT ČR č. 170/2005 Sb., o školním stravování

- vyhlášky  č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání

- vyhlášky č. 107/2005 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby

- vyhlášky č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v organizačních  

   složkách a státních příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky

 

 

Část II.    Provozní podmínky

 

1./  Provozní podmínky 

- ŠJ zajišťuje stravování dětí, závodní stravování zaměstnanců a obědy cizím strávníkům

  do jídlonosičů

- ŠJ vaří a vydává stravu jen ve dnech, kdy probíhá vzdělávání dětí

- výdej stravy je přizpůsoben režimu dne MŠ

- evidence stravovaných je vedena u vedoucí školní jídelny /dále VŠJ/

- dotazy, podněty, připomínky a stížnosti mohou podávat či řešit zákonní zástupci a ostatní

  strávníci u VŠJ nebo ředitelky MŠ

 

2./   Úhrada stravného a školného

- stravné a školné se hradí buď bankovním převodem na účet 6933581/0100 ve formě zálohy nebo

   hotově u VŠJ, výši zálohy určí VŠJ po dohodě se zákonným zástupcem o rozsahu stravování

- stravné se hradí vždy předem na následující měsíc, hotově do 25. v měsíci denně od 8 – 15.30 hod.

  a trvalým příkazem do 15. v měsíci také předem /tzn. na říjen do 15. 9. převodem, do 25.9. hotově/

- vyúčtování přeplatků se provádí 2x ročně k 30. 6. a 31. 12. nebo na požádání zákonného zástupce

- přeplatky se vrací převodem na účet nebo hotově

 

3./   Evidence strávníků

- každý strávník je zaevidován k odběru stravy podpisem na přihlášce ke stravování

- VŠJ vede matriku, za tímto účelem jsou VŠJ poskytovány údaje o dětech:

        - jméno a příjmení, datum narození, telefonní číslo zákonného zástupce, adresa

 

4./   Podmínky stravování

- ředitelka MŠ po dohodě se zákonným zástupcem dítěte stanoví rozsah stravování dítěte tak, aby se

  dítě, je-li v době podávání jídla přítomno, stravovalo vždy

- pokud během roku dojde ke zdražení potravin, MŠ si vyhrazuje právo na zdražení stravného

  v návaznosti na výše uvedenou vyhlášku

- stravování dětí zahrnuje ranní svačinu, oběd, odpolední svačinu a pitný režim

- za předpokladu, že dítě do MŠ dochází pouze do oběda, je možné platit stravné bez odpolední

  svačiny

 

 

- zákonní zástupci mohou své dítě odhlásit buď den předem nebo nejpozději do 8 hodin ráno

                                1. zápisem do sešitu u vchodu

                                2. telefonicky na čísle 481 522 870 nebo 733 124 096

                                3. SMS pouze na služební mobil 733 124 096

 

- stravu nelze odhlásit zpětně

 

5./   Pitný režim

- je zajištěn během celého dne – voda s citronem, voda se sirupem

  k jídlu ovocný čaj, mléko

 

6./  Jídelní lístek

- jídelníček je sestavován na základě zásad zdravé výživy a je vázán na dodržování spotřebního

  koše, který je stanoven vyhláškou viz. výše

- jídelníček je sestavován na týden dopředu, je zveřejněn na informativních nástěnkách a

  na webu školy www.msdolnirokytnice.cz

- k případným změnám je oprávněna pouze VŠJ

- dietní stravování neposkytujeme

 

 

Část III.      Pravidla pro stravování

 

Ranní svačina se podává 8.45 – 9.15 hod.

Odpolední svačina 14.15 – 14. 45 hod.

- výdej do jednotlivých tříd, děti se samy obsluhují, mladším pomáhají provozní zaměstnanci MŠ

  s platným zdravotním průkazem

- ke každé svačině je jako doplněk ovoce nebo zelenina, případně na výběr z více druhů

- k pití mléko nebo čaj + běžný pitný režim

- děti si samy po sobě sklízejí

Oběd se vydává cizím strávníkům pouze do jídlonosičů v době 11.15 – 11.30 hod. Časově odděleno

od výdeje dětem a zaměstnancům.

Děti dostávají polévku v 11.35 hod. Hlavní jídlo v pořadí Berušky, Koťata, Dráčci.

Malým dětem pomáhají provozní zaměstnanci, větší si chodí samy k výdejovému stolku.

Děti si mohou přidat pod dohledem paní učitelky.

Pedagogičtí zaměstnanci se střídají při obědě dle potřeby.

Provozní zaměstnanci obědvají dle možností a aktuálních potřeb.

Stravu smí vydávat pouze zaměstnanci ŠJ.

Za dodržování hygienických předpisů při výdeji stravy a odpovídající teplotu jídla ručí zaměstnanci ŠJ.

Vynášení obědů je zakázáno, vydané množství jídla odpovídá jednotlivým kategoriím.

Po obědě si děti také samostatně uklidí své místo a odnesou použité nádobí na určené místo.

 

 

 

 

Tento vnitřní řád školní jídelny nabývá účinnosti k 1. 9. 2017.

Vydává se na dobu neurčitou.

S vnitřním řádem jsou povinni se seznámit zákonní zástupci dítěte a ostatní strávníci

/zaměstnanci, cizí strávníci/.